Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP100.PL

 

 

 1. Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

 

 1. Sklep Internetowy ?Sklep 100? działający pod adresem www.sklep100.pl prowadzony jest przez: Pana Piotra Babiuch i Panią Grażynę Hetnał Piekarską, prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą jako spółka cywilna pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8 NIP: 937-25-40-513 REGON: 240727130.
 2. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014.827) Prawa konsumenta. Regulamin Sprzedawca udostępnia osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego oraz Klientom, przed datą zawarcia umowy o świadczeniu Usług (nabycia towarów oferowanych w Sklepie Internetowym) na stronie głównej Sklepu Internetowego www.sklep100.pl , a także na każde ich żądanie bezpłatnie.
 3. Regulamin ma na celu uregulowanie kwestii istotnych związanych z zapewnieniem prawidłowego, niezakłóconego i zgodnego z prawem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedawcę, nabywania towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, przyjmowania i realizacji zamówień oraz ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Internetowego obejmującego Sklep Internetowy, w tym także do dokonywania jego zmian i modyfikacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian Regulaminu, przy uwzględnieniu, iż przy pierwszym logowaniu do konta Klienta po dacie wprowadzenia zmian Regulaminu, Klienci będą informowani o wprowadzonych zmianach z możliwością akceptacji tych zmian. Odmowa akceptacji wprowadzonych zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Użyte w Regulaminie zwroty określają:
  1. Sprzedawca ? właściciel Sklepu Internetowego, Pan Piotr Babiuch i Pani Grażyna Hetnał Piekarska  prowadzący łącznie działalność gospodarczą jako spółka cywilna pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8 NIP: 937-25-40-513 REGON: 240727130,
  2. Klient ? pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
  3. Kodeks Cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin ? niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep100.pl ;
  5. Towar ? produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Sklep Internetowy ? portal internetowy www.sklep100.pl ;
  7. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towaru, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym, złożone z akceptacją Regulaminu oraz ceny towaru.
  8. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
  9. Informacje o towarach podane na Portalu Sklepu Internetowego, w szczególności ich opis, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  10. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  11. Przedmiotami transakcji w sieci internetowej są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie internetowej Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
  12. Produkty z oferty Sklepu Internetowego pochodzą od renomowanych producentów.
  13. Klienci posiadają jedynie prawo do korzystania ze Sklepu Internetowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  14. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest wyłącznie za wcześniejszą akceptacją Regulaminu. Akceptując Regulamin, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wraz z załącznikami do Regulaminu jeżeli takie są wprowadzone.
  15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

 

 1. Warunki techniczne świadczenia usług:

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zalecane jest korzystanie z:
  1. przeglądarki internetowej Mozilla Firefox wersja 24, bądź nowsza;
  2. połączenia internetowego łącze 1Mbit, (słabsze łącze umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, jednakże może wpłynąć na jakość świadczenia usługi);
  3. ponadto, wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, celem umożliwienia rejestracji Konta i obsługi składanych zamówień.

 

 1. Rejestracja konta:

 

 1. Każda z osób korzystających ze Sklepu Internetowego może zarejestrować swoje Konto w Sklepie Internetowym. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja konta w Sklepie Internetowym. Rejestracja konta jest bezpłatna.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z Usług Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów oferowanego w Sklepie Internetowym towaru, przeglądanie historii wykonanych w Sklepie Internetowym transakcji i złożonych zamówień, podglądanie statusu złożonych zamówień (oczekujące,  w realizacji, zrealizowane) oraz zarządzanie swoimi danymi.
 3. Skuteczna rejestracja Konta następuje poprzez:
  1. Prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na Portalu Sklepu Internetowego, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe do prawidłowego wykonania umowy;
  2. Akceptację Regulaminu;
  3. Potwierdzenie danych podanych w formularzu elektronicznym wypełnionym w związku z rejestracją Konta, zgodnie z informacją przesłaną na podany przez osobę rejestrującą Konto adres poczty elektronicznej e-mail (aktywacja konta).
  4. Dostęp do Usług oferowanych przez Sklep Internetowy następuje po skutecznym zarejestrowaniu Konta.
  5. Sprzedawca uprawniony jest do żądania udokumentowania przez Klienta danych wskazanych w formularzu elektronicznym rejestracji Konta.
  6. Dane podane przez Klienta nie są przez Sprzedawcę udostępniane publicznie z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 

 1. Zasady składania zamówień:

 

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Jednakże zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy określone są na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 2. Po wybraniu Towaru z odpowiedniej kategorii Sklepu Internetowego należy dodać go do koszyka poprzez wybór odpowiedniej opcji udostępnionej w portalu.
 3. Po zakończeniu zakupów (po dokonaniu wyboru Towaru który Klient chce zakupić) należy wybrać zakładkę ?koszyk?, zatwierdzić ilość wybranych Towarów oraz wybrać formę płatności.
 4. Następnie, na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail Klienta zostanie automatycznie przesłany link, który należy kliknąć w celu zakończenia składania Zamówienia.
 5. Po dopełnieniu wszystkich w/w czynności Klient jest informowany drogą elektroniczną o przyjęciu Zamówienia jak również zostaje określony dokładny termin jego realizacji. W ten sposób zostaje zawarta umowa między Klientem a Sprzedawcą na sprzedaż i dostarczenie Towarów z oferty Sklepu Internetowego wyszczególnionych w Zamówieniu.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (dot. przesyłek krajowych) lub jest określany indywidualnie jeśli zajdzie taka konieczność.
 7. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę drogą poczty elektronicznej e-mail, oznacza to, że operacja składania zamówienia nie została prawidłowo zakończona. Jeżeli Klient nie otrzyma od Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej e-mail wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia w terminie 5 dni, Klient winien skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą.
 8. Przy zamówieniach budzących wątpliwość, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ponownego potwierdzenia zamówienia u Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, bądź telefonicznie. W przypadku nie uzyskania odpowiedzi Zamówienie po 7 dniach zostanie automatycznie anulowane.
 9. Jeżeli w asortymencie Sklepu Internetowego nie ma poszukiwanego przez Klienta Towaru, wówczas Sprzedawca prosi Klienta o dokonanie przez niego zapytania o Towar drogą poczty elektronicznej e-mail, wówczas Sprzedawca udzieli informacji o dostępności Towaru, jego cenie oraz ewentualnym terminie realizacji takiego Zamówienia.

 

 1. Gwarancje i reklamacje w zakresie dotyczącym Towaru:

 

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Cały asortyment objęty jest gwarancją producenta lub importera.
 3. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane serwisy producentów/importerów na terenie Polski, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych producentów/importerów.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Sprzedawcy tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8 bądź w formie elektronicznej pod adres e-mail poczta@sklep100.pl , bądź telefonicznie pod nr 33/845-93-85.
 5. W przypadku składania reklamacji, Sprzedawca prosi o dołączenie dowodu, że Towar został zakupiony w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 6. Reklamacje składać należy na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 7. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Klienta gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie nie było możliwe. Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych do rozpatrzenia reklamacji w zakreślonym terminie.
 9. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt V.8, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Przesyłany przez Klienta w ramach reklamacji Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający odpowiednią ochronę Towaru przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę, czy zniszczenie zwracanego Towaru.
 10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki zawierającej towar zostanie uszkodzona w transporcie Sprzedawca uwzględnia reklamacje wyłącznie z protokółem szkody sporządzonym przez kuriera. Paczki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, dlatego każdy Klient odbierający paczkę ma obowiązek sprawdzić zawartość paczki podczas odbioru. Oryginał protokołu szkody powinien być odesłany na adres Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
 11. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 12. Jeśli Klient składając reklamację wskaże, iż żąda wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, bądź zwrotu ceny Towaru, a w toku rozpoznania reklamacji okaże się, że ów Towar:
  1. był nienależycie użytkowany, lub był nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, był zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub
  2. uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub
  3. był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Towaru lub Sprzedawcy; lub
  4. uległ normalnemu zużyciu,

- wówczas, Sprzedawca może według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Towar. Ponadto, Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi uzasadnionymi kosztami przesyłki oraz realizacji Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania niniejszego postanowienia.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki Towaru spowodowane niewłaściwym montażem, brakiem lub niewłaściwą konserwacją, a także niewłaściwą eksploatacją Towaru.

 

 

 1. Reklamacje w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

 1. Osoby korzystające ze Strony Internetowej mają prawo do zgłoszenia reklamacji związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Sprzedającego usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dane identyfikujące zgłaszającego reklamację (takie jak imię, nazwisko, adres, dane firmy), opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, opis ewentualnych żądań w związku ze zgłoszoną reklamacją.
 3. Reklamację należy zgłaszać w terminie 14 dni począwszy od zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8 bądź w formie elektronicznej pod adres e-mail poczta@sklep100.pl  .
 4. O terminie złożenia reklamacji decyduje data doręczenia przesyłki poleconej bądź data wprowadzenia wiadomości elektronicznej e-mail do telesystemu (wysłanie e-maila).
 5. Reklamacje rozpatrzone będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie zawiera wystarczających danych koniecznych do rozstrzygnięcia reklamacji.
 6. Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych do rozpatrzenia reklamacji w zakreślonym terminie.
 7. Zgłaszający reklamacje zawiadomiony zostanie o rozpatrzeniu reklamacji, w formie tożsamej ze zgłoszeniem reklamacji na podane dane kontaktowe, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje zgłoszone po terminie, bądź nie zawierające wymaganych informacji, a w szczególności informacji pozwalających na identyfikacje zgłaszającego reklamację i jego danych kontaktowych, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
 9. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych (związanych np. z łączem internetowym) zgłaszane powinny być do operatora (dostawcy) usługi, bowiem Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju usługi.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje ? na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) ? prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając go na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8).
 2. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.sklep100.pl. W takiej sytuacji zostanie przesłany niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności o których mowa w ust. 4 powyżej do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punkcie 1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  14. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  15. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
  16. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.
  17. Jednocześnie na podany przez Klienta adres zamówienia wysłana zostanie przez Sprzedawcę listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, faktura korygująca wraz z opłaconą kopertą zwrotną. Klient proszony jest o podpisanie faktury korygującej i odesłanie jej na adres Sprzedawcy.

 

 1. Dowód zakupu:

 

 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, bądź paragon fiskalny, w zależności od życzenia Klienta. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiony jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 2. Dowodem zakupu w Sklepie Internetowym jest faktura Vat lub paragon fiskalny wystawione/wydane przez Sprzedawcę lub inny dokument potwierdzający zakup Towaru u Sprzedawcy. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury Vat bez podpisu Klienta jako odbiorcy.
 3. Dowód zakupu dołączany jest do każdej przesyłki obejmującej zakupiony Towar przez Klienta.

 

 1. Rodzaje płatności:

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Towaru:
  1. przelewem - przedpłatą na numer konta bankowego Sprzedawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul Ogrodnicza 8, numer konta: 57 1140 2004 0000 3502 4865 0250;
  2. za pobraniem ? przy wysyłce towaru przesyłką kurierską (płatność gotówką przy odbiorze towaru),
  3. gotówką - w siedzibie Sprzedawcy, w przypadku wybrania odbioru osobistego zamówionego towaru;
  4. za pośrednictwem tzw. ?szybkich płatności? za pośrednictwem serwisu Płatności.pl (w tym karty kredytowe).
  5. Towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności oznaczonych w ppkt. a), d).

 

 1. Dostawy i transport Towaru:

 

 1. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź w przypadku odbioru osobistego lub płatności za pobraniem ? od momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia. Wyjątek stanowią Towary, które są w danej chwili niedostępne. W takich okolicznościach Klient jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o innym terminie dostawy Towaru. Termin dostawy, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu jeżeli Klient wyraził na to zgodę, a także w innych sytuacjach, za które winy nie ponosi Sprzedawca.
 2. W przypadku, gdy proponowany termin jest dla Klienta nie do zaakceptowania, może on zrezygnować z zakupu.
 3. Zamawiane Towary Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie całej Polski.
 4. Orientacyjny koszt wysyłki kształtuje się następująco:

 

 

 

Waga paczki

 

Koszty przesyłki  

od 1 kg ? 31 kg

29 zł

od 31 kg ? 60 kg

60 zł

od 60 kg ? 100 kg

110 zł- 246 zł zależy od odległości

Koszt dostawy 110 zł do 100 km

Koszt dostawy do 200 km -160 zł

Koszt dostawy powyżej 300 km -246 zł

powyżej 100 kg

Indywidualnie

 

 1. Podane ceny transportu są cenami za dostawę jednej sztuki Towaru na terenie całej Polski.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania przechodzi na Klienta prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia mechanicznego.
 3. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. W związku z powyższym zaleca się, aby Klient przed odbiorem Towaru od kuriera sprawdził czy przesyłka nie posiada ubytku czy uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku ich stwierdzenia, zaleca się sporządzenie wraz z kurierem stosownego protokołu na tą okoliczność, opisując stan przesyłki oraz możliwe okoliczności powstania szkody.

 

 1. Ochrona danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego obywa się przy użyciu pseudonimu (nick) z zastrzeżeniem danych koniecznych do prawidłowego skorzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji złożonych zamówień. Dostęp do określonych treści Sklepu Internetowego i nabycia oferowanych towarów może być uzależniony od podania określonych informacji i danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych może uniemożliwić realizację złożonych zamówień.
 3. Klient, akceptując Regulamin oraz składając Zamówienie, wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych osobowych.
 4. Sprzedawca jako administrator danych może upoważnić poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych Klientów, które to osoby będą posiadały do nich dostęp w ramach przygotowania i realizacji Zamówienia. Osoby te zobowiązane będą do przestrzegania wszelkich norm ochrony danych osobowych obowiązujących u Sprzedawcy, w szczególności zachować te dane w tajemnicy. Sprzedawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Klientów.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Klientów którzy złożyli reklamacje są przetwarzane w sposób doraźny tylko i wyłącznie w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Klientem zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie niszczona.
 7. Klient otrzymywać będzie informacje marketingowe i handlowe wyłącznie w przypadku gdy wyrazi na to zgodę.
 8. Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym także przed innymi przypadkami ujawnienia tych danych, bądź ich utraty i bezprawną modyfikacją.
 9. Klienci Sklepu Internetowego  mają umożliwione przez Sprzedawcę prawo dostępu do gromadzonych własnych danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

    1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ? informujemy, że:

I.Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. PIOGRA S.C. ul.Ogrodnicza 8 43-330 Hecznarowice. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: P.H.U. PIOGRA S.C. ul.Ogrodnicza 8 43-330 Hecznarowice.lub email: poczta@sklep100.pl

II.Państwa dane osobowe są przetwarzane:

1.w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego www.sklep100.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 1. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III.             Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:  naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi związane z realizacją zamówienia.
 6. Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje do podwykonawców (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy transportowe, ubezpieczeniowe, firma wspierająca obsługe informatyczna.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 10. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 11. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 12. prawo do przenoszenia danych;
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 14. wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

VII.          Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania, realizacji zamówień, reklamacji lub realizacji programu lojalnościowego.

VIII.        Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 1. Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące Towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 3. W sytuacjach spornych Kupujący ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta lub właściwego sądu powszechnego.
 4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sytuacji spornych i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl  oraz http://www.katowice.wiih.gov.pl w zakładce ?Spory konsumenckie?. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 5. Treść Regulaminu dostępna jest bezpłatnie na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Sprzedawca wskazuje adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIOGRA S.C. 43-330 Hecznarowice ul. Ogrodnicza 8.
 8. Uznanie bądź stwierdzenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne, nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień Regulaminu. Postanowienie Regulaminu uznane za nieważne zostanie zastąpione nowym postanowieniem w trybie wprowadzenia zmian Regulaminu.
 9. Udostępnianie treści zawartych w Sklepie Internetowym, ich kopiowanie, powielanie, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

Sporządzono w dniu?????????????.. roku

 

1. Imię i Nazwisko/ firma reklamującego: .....................................................................................................................................................

2. Adres: ......................................................................................................................................

3. Tel. Kontaktowy ?????????????????????????????????????????..?

adres e-mail ????????????????????????????????????..?.??????.?..

4. Data kupna towaru:??????????????????????????????????..????..?.

5. Nazwa towaru, rodzaj, typ : .....................................................................................................................................................

6. Ilość:???????????? cena (y) jednostkowa (e) brutto ..................................................

7. Numer rachunku sprzedaży: .....................................................................................................................................................

8. Numer konta bankowego: ...............................................................................................................

9. Dokładny opis niezgodności towaru/usługi z umową (opis wad):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

10. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

11. Żądania reklamującego: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

????????????????..

Podpis klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Sporządzono w dniu ?????????????.. roku

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

PIOGRA S.C.

43-330 Hecznarowice

ul. Ogrodnicza 8

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

???????.?????????????????????????????????????????????..??????

 

 

 • Data zawarcia umowy/odbioru:                              ????????.?????..??.??..?????????..

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)         ??????????????.??.?....?????????..

 

 • Adres konsumenta(-ów)                            ???????????????.?..?...?????????..

 

 

 

 

                                                               ????????????????????????

                                                                               Podpis konsumenta(-ów)